Segel os Bronz met Reschte von Vergoldonge, vom Kardinal Julius de Medici (1513) woa dernoa vo 1523-34 Poabscht escht gsid. Es Schtock mo weiss ni wette z’Greschoney entdeckts escht canget. Mo weiss, dass es glichs Schtock em Viktorîa on Albert-Museum e London z’fenne escht, Abteilong oalte Bronz-Denge, Soal n° 9. (Gfonned z’Lysbalma)

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca