Origenals Fläschie os bloasnem Glas met gschtrubotem Zendeckel. D’ussero Verkleidong escht os dem Fuess vo Pfauenfädere gmachte on escht ganz interessante. Z’Schtock escht os dem XVII Jh.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca