Desche Denge sin gweneglech os Matall gmachte canget, Blech al Chopfer. Das abcocht schtock escht ganz ongweneglech, os Ahore gmachtts on häd d’Buecbschtaba J. J. Welf ebrante. En der Mette escbt es Loch woa mo met dem Follschoppe pschobed häd. De Follschoppe escht os ganz wisse Worze gsid, woa mo nomma an demoa Orte häd chonno fenne. En deäne Worze sin d’Veronreinegonge von der Melch zrock blebed.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca