Mo häd die vom Heer kriegt, wenn mo d’Oschtre häd gmachte ghätt. Z’Joahr druf escht de deä Zedel an de Oschtre gheischote ganged, met deäm escht bezigts gsid, dass mo d’Joahrspflecht toad häd. D’Zedia sin eine noa dem andre nommenrierte gsid, deschä treid d’Joahrzoal 1842, druf escht gschrebens «Ich bin das lebendige Brod, Welches vom Himmel gekommen ist».

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca