bollettini parrocchiali

Walserblatt n° 7

De 25. feber éscht gmachte kanget d’joarléchò vollzéemekònf vòm Walserkultur Zentrum. Em gliche sétz heiber mòssò zéemelecke en déchtég braschte stòs, d’erénneròng vòn Skine Eigen, òn en andre [...]

Walserblatt n°3

Vor wenégé taga éscht passiert San Kloas traffe d’léckò chénn òn ne troage eppes gschèngiene. Fer d’oalto litté, ou sò sinn fell joar vorbi kanget, éscht das no ni ònder d’erennròng uskanget. És [...]

Dai comuni -Saint Jean

Z Wulser Kulturzentrum hät verféllt 25 joar! Hurra! Leider häts eschò verlòret véllé vòn de Litte wò heins ufgleit òn mé guete wélle heimò kolfet òn déen wò tiemò zem gléck hälfe, geit de beschte dang!

Dai comuni -Saint Jean

Wier weré fascht zfrédò wenn tetté allé daré denge, òn wenn niema tettesché nachlesség dré schécke sottégs wéchtégs vermége z’verliere, wenn allé tetté géere greschòneyera òn eischemm blibe, [...]

Walserblatt n° 2

Én angénéeme bot, de Bollettino Walser Glocken, treit emòm en oue hischer, als guets gsellé, z’Walser Blatt! Äs hät véll déngé z’zelle, Wéll éscht passiert én gwèssé zitt vòn dschim erschine. De [...]

Walserblatt n° 3 [sic]

Fer z’erènnrò d’I50 joar vòn Italien, hein éndsché Walser e lècke fiertag gmacht, em oabe vòm 1. ougschte, en der hértò òn em tag wò éscht d’érschtò Chénégé von Italien, Margherita Savoia, am [...]

Il comune di Saint Jean

LIEBÉ GRESCHÓNEYERA, Déŝche wénter éscht gsid bi Deslex’sch Hus en usstellòng òber d’òper vòn Mimmo Paladino älle vòn Pinocchio. Dròm der usstellòng sinn kanget organisierte mengé vorstellòng fer [...]

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca