Walserblatt n° 7

De 25. feber éscht gmachte kanget d’joarléchò vollzéemekònf vòm Walserkultur Zentrum. Em gliche sétz heiber mòssò zéemelecke en déchtég braschte stòs, d’erénneròng vòn Skine Eigen, òn en andre [...]

Duezòmoal – 86. fortsetzòng

Uf òn z’land dass nid alz gange em vergäs. Z’letscht ”Walser Glocken” éscht kroa en de familie ankéemet, wenn Benito Leopold Curtaz woa läbt en der fremdé vò sevél johare, hät éndsch [...]

Duezòmoal – 84. fortsetzòng

Uf òn ab z’land dass nid alz gange em vergäs Alys, fer das häscht gwéerchòt, vòn das häschté erfreit, fer das häscht gläbt. Vor dé fiertaga häschmer empottet dass hättescht géere mé gsét òn [...]

Pagine per la memoria – Notizie sulla fondazione della cappella di Biel

Eppés òber de tschappòlò òf dein Biel em Oberteil 1630 escht d’zit von der pescht gsid òn én ganz Europa sin vélle dra gschtòrbe; òs déscher zit stammt d’tschappòlò òf dem Biel. D’gschecht waròmm [...]

Nella pace di Dio – Erwin Monterin

Was hein éndsché Òaltò tòat òn gseit ésch nie verlòrenz: tue jede Òabe fer d’liebò Séle bettò òn wen wéerchòscht sig éne dankbar. Hus òn gsellé, gloube òn freid erliechtren z’läbe, wen’s ou [...]

Walserblatt n°3

Vor wenégé taga éscht passiert San Kloas traffe d’léckò chénn òn ne troage eppes gschèngiene. Fer d’oalto litté, ou sò sinn fell joar vorbi kanget, éscht das no ni ònder d’erennròng uskanget. És [...]

Dai comuni -Saint Jean

Z Wulser Kulturzentrum hät verféllt 25 joar! Hurra! Leider häts eschò verlòret véllé vòn de Litte wò heins ufgleit òn mé guete wélle heimò kolfet òn déen wò tiemò zem gléck hälfe, geit de beschte dang!

Dai comuni – Saint Jean

LIÈBE GRESCHÒNEYERA, De 13 dezember 2008 heiber ertòat enz Kindertagesstätte ‘Sigo—sago’. De noame chént vòn an titsché kinderreim wò red vòn gspéle òn tratza vòn e chatzò òn e hòn dass [...]

Dai comuni -Saint Jean

Wier weré fascht zfrédò wenn tetté allé daré denge, òn wenn niema tettesché nachlesség dré schécke sottégs wéchtégs vermége z’verliere, wenn allé tetté géere greschòneyera òn eischemm blibe, [...]

Walserblatt n° 2

Én angénéeme bot, de Bollettino Walser Glocken, treit emòm en oue hischer, als guets gsellé, z’Walser Blatt! Äs hät véll déngé z’zelle, Wéll éscht passiert én gwèssé zitt vòn dschim erschine. De [...]

page 1 of 2