Heiré hännentsch verstärchròt en der sécherheit das z’titscha ésch ni nòmma schénz òn angénems, aber es éscht vor allem de stoarche fade woa tuenentsch ällé verbénde en éndŝcher stòre, en endŝchen oaltò litte, en éndŝche wòrze. Sétter achthòn dert joaré éscht an boum gwakset òs déene wòrze, en feschte walserboum: ieza es jetz mòss ferstoa òn éngsé das méssber schòne òn pflege éndŝche chrange boum sò wellber ni ällé zéeme en de bròch livrò.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca