LIÈBE GRESCHÒNEYERA,
De 13 dezember 2008 heiber ertòat enz Kindertagesstätte ‘Sigo—sago’.
De noame chént vòn an titsché kinderreim wò red vòn gspéle òn tratza vòn e chatzò òn e hòn dass d’gròsseltre hein duezumòal de chén, gsazté òf dè chòs, zellt.

Sigo Sago — Ago strago
Gueté méré — Z’ellen péré
D’chatzò hät gschésse — Of d’schneidersch schéré
Òn de hònn lèsckòtz ab.

Énz näscht, em èbènè stock vòm hus der Gmeind gschangt vòn Meta Squindo, éscht heimléch òn z’leck chénn chan erfoarnés machò wò helfen fer en guete wacks òn fer rächt sozialisierè.
Déŝche struktur, em programm vòn deŝche Gmeindverwaltung, òn nach d’béldòng vòm plan “Interreg Walser—Alps 3B”, éscht nòtwendég gsit fer helfe d’familie mé lécké chénn, òn d’wéerchènè sinn vòn d’Gmeind kanne zalté òn d’ ”Fondazione CRT” hät gueterwis verschrébet € 50.000,00.
De plan éscht kannet gmachte vòm architeckt Germana Maida, oberhoupt em technésche òfissé vòn d’Gmeind wò hät ou dè wéerchènè nòaglògòt. Z’wéerch hät koschtòt òngéfer € 120.000,00. D’cheschte sinn vòn d’familie, d’Gmeind òn d’Region ònderteilte. Em “Sigo Sago” escht plaz fer 18 chénn, jeza sinn schò 14 chenn.
Em Gmeindsroat vòn 30 october 2008 heimò entfanget d’wélle vòm landslittié Aurora Barell, liebò sele, wò hät der Gmeind dŝchis hus em Bieltschòcke wermacht. Fer dankbarkeit, de Gmeindsroat hat entlschlosset z’ufstelle z’béld vòn d’frou Barell em Gmeindsroatsòal, wòa sinn schò d’bélder vòn andré wòltetra.
Déŝchè wénter hät déchtég gschnut, wie hèmmò ni gset vòn d’letschtò zwegzs jòar. Zantem d’freìt vòn d’greschòneyera òn d’fremdòlitté de 15, 16, 17, 18 òn 19 dezember sinn gsit òntällé taga, war mengé loubene hein d’houptstroas zuegmacht. Sòwisò en déŝché taga heiber wònderbare skipiste, es schénz wätter òn ällé sinn z’frédo.
En grues alle zéeme.
De Sendég
Aldo Comé

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca