De 25. feber éscht gmachte kanget d’joarléchò vollzéemekònf vòm Walserkultur Zentrum.
Em gliche sétz heiber mòssò zéemelecke en déchtég braschte stòs, d’erénneròng vòn Skine Eigen, òn en andre volle freid, z’programm fer de fierta von de 30 joar vòm Zentrum.
Sotte heindsche zéemrekfònnet froue en der trunanketò òn andre en der fiertaganketò Eigen weré satte z’fredò gsid.
Em platz vòn Eigen, als rächnòngspruefer heiber gwelt di frou Anna De la Pierre Mehr. Sinn ankòchté kanget de Bilanz fer z’joar 2011 òn dée fer z’hiréga.
Aber jetza wellber platz loa de schéne wòrte vòm Prof. Sibilla fer d’erenneròng vòn Eigen:

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca