Fer z’erènnrò d’I50 joar vòn Italien, hein éndsché Walser e lècke fiertag gmacht, em oabe vòm 1. ougschte, en der hértò òn em tag wò éscht d’érschtò Chénégé von Italien, Margherita Savoia, am 1898, z’éndsch kéemet.

Òn de 22. ougschte heinsch welle erénnrò d’sébbe greschòneyera wò sinn gsid d’erschtò embruf òf de Monte Rosagletscher z’goa, hòchòr als 4.000 m., òn heinsch zeichòt z’schéns nuesbuech ”Il grande Mon[t]e Rosa e le sue genti”.

Vòm 8. zem 10. setember heindsch métkoaltet, In Aosta, mé de Walser vòm Piemont, dem ”III. Festival des Peuples minoritaires” òn hein ou e stand usgschtellt.

Dèz moal éscht derwéerd vòn déschem z’redò, on tieber allé ellade z’läse de ”Documento finale” vòn de verschidene Vortretra.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca