Eppés òber de tschappòlò òf dein Biel em Oberteil
1630 escht d’zit von der pescht gsid òn én ganz Europa sin vélle dra gschtòrbe; òs déscher zit stammt d’tschappòlò òf dem Biel.
D’gschecht waròmm escht butte kanget escht 16 joar dernoa én emene akte vòm notar Angellím Curtaz ufgschrebne kanget, di woascha hein loa bue òn ériò noatolger heín das welle.
Dschi sin:
— d’bruedra Angellin òn Adam, sen vòn Adam Verra sélég
— Pierre sò vòn Valentin Da Buil sélég
— Adam, sò vòm Adam Da Buil sélég
— Jaques, sò vòn Janin Borrettaz
— d’bruedra Pierre òn Sebastían, sén vòn Janin Boretta sélég
— d’bruedra Christan, Marc, Angellin òn Pierre, sén vòn Jaques Theaudin sélég
— d’bruedra Christan òn Adam, sén vòn Adam Curta
— Adam so vòn Jaques Peccoz sélég
— d’bruedra Jaques, Pierre òn Angellin, sén vòn Adam Peccoz sélég
— Angellin, sò vòn Adam Du Buil sélég
Dì woa z’ganza hein verlangt, heìn gseid, dass anno 1630, woa d’pescht bes z’Greschòney escht ankéemet, désché òu embruf em Becta (Bätt) sigé vorkéemet, òn das kroa ern hus vòn Adam Verra sélég.
Vòm gloube gleítete, sotte steits gschrébens, sin fer d’rettong vòn érío sél òn der sél vòn ério vorgenger 10 hauplitte vòn familie zéeme kéemet òn alle oané usnam hein verschproched ém òrt Biel en tschappòlò z’bue, wennsch tiege dem tod entgoa. Woa d’gfoar escht verbi gsìd, heindsch ganz wie verschproched en tschappòlò but òn das zòr er vòn Jesus Christus, der Jòngfrau Maria òn de heilége Sebastian òn Rochus (bi peschtchrangheite hämmo z’allerérscht bi désche om helf bättod), ou en Klockò heinsch ter de tschappòlò loa giesse on heinscha met dem noame Maria touft.
Mò chan no eppés òber d’noamna woa ém akte vorchéemen vorbrenge:
Fer Becta brucht mo hit de noame Bätt, va woa de noame tuet chéeme weiss mo ni rächt.
Fer de noame Buíl brucht mo hit Biel, mò dengt de noame chéeme vam rächttitsche Bühl (hobal).
De Husnoame Theudin escht d’friénro schribform vòm hittége Thedy, woa en descher form erscht em louf vom 1700 tued vorchéeme.
Du Buil (beditted warschindlech: vòm Biel) es escht en prob de husnoame Bieler of franzesésch z’òbersetze.
Ni tischòd hein Lercoz, Curta (o. Curtaz), Monterín, Vincent und Peccoz (o. Piccoz).
Mo tued ou d’husnoama Verrat òn Borrettaz (o. Boretta) anträffe; désché gschlächter sin em louf vòm 1800 usgschtòrbe.
De toufnoamna sin of franzesésch abkändrete kanget, en usnam escht grä Janin.
Oartléch escht d’herkònft vòm toufnoame Angellín, woa z’déer zit z’Greschòney òn Z’Ischeme véll escht vorkéemet; mo hät de titsch toufnoame Hanslín, woa en verléckròng vòm noame Johannes escht, anpasst, ober d’italienescho schribform Giovanni fer Johannes escht mo, gfoalter wis, of Angelo òn dernòa of d’verkléckròng Angellin kéemet.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca