LIEBÉ GRESCHÓNEYERA,
Déŝche wénter éscht gsid bi Deslex’sch Hus en usstellòng òber d’òper vòn Mimmo Paladino älle vòn Pinocchio. Dròm der usstellòng sinn kanget organisierte mengé vorstellòng fer de zòcht ònderhoalte mè d’figure vòn d’beruemté stòre von Collodi.

E jener sinn gsid uffe sportléche zèemekònft.

De 8 jener en Greschòneyer delegation éscht kanget z’Cavalese en di Fiemme Tal woa éscht kanget kät z’ „premé fer der athlet 2010“ dem Arianna Follis. Détz premé vòn di F.I.S.I. usgleit éscht en andré erchennròng fer di sportléche
wéerd vòn Arianna, òn tiebermò wéder machò endŝgé gléckwonsche.

Tuené benòtze vòn deŝche glägeheit fer z’mé gratuliere mét Arianna òn Karine fer d’guetò ergäbnés dass heindŝch kriegt en de Wénterolympiade z’Vancouver.
De 17 jener éscht gsid de XXV° Monterosalauf woa hein métgrnacht òngéfer 250 athlete. Vòn d’manna hät gwònnet Sergio Bonaldi òn vòn d’wiber Katia Cavagnet vòn Cogne.
Mettwòchò de 20 jener éscht gsid de Trophäe Leonardo Follis wòa hein méttgmacht uffe athlete. D’garo, òber en gäché von 700 meter éscht kanget gwònnté vòm franzòse Tony Sbalbi mét der zit 28,38”.

Schliessléch, de 27 jener òf di schkipistò Leonardo David éscht kanget gmachté en europäische wiber slalorngarò en der nacht. Hät gwònnet Cristina Geiger vòn Titschland, òn d’garö éscht déchtég guet kanget organisierté.

Hoffeber dass z’ guetz éndròck vòn d’athlete òn d’fachmanna siggé es guetz seiche fer z’chònno phempt organisiere en Wéelt-garò.

Di sportléche zéemekònft tien livrò endé merze mé d’organisation vòn en slalorngarò òn en Slalomgigantegarò bédé fer wiber òf di Leonardo David Pistò z’Wissòmattò fer d’érschtò „Militär Wéelt Gschpélé“ wò gangen gmachté z’méreré Ougschtaland länder.

Was anbelangt di allgemein wéerchene, sinn nunég kanget kät d’wéerchene fer wéder z’machò d’gmein beliechtòn dòrch de Lys Wäg, òn escht verusgsét z’éstelle garnierté stéd fer en usgab vòn òngéfer € 85.000,00.

Òber en par taga, fer z’verbessrò di stettler dientscht éscht mégléch gsé, òf de Gmeind sito on line, de géltég Plan Regolatore òn di koartgraphie vòn di ònbupletz.

En grues ällé zéeme.

De Sendég, Aldo Comé

Merze 2010

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca