WALSERTREFFEN Z’LAGNÒ
Hir hèiber chònnò göòa am Walsertreffen Z’fuèss! Renzo hät zéèmèglèst 20 litté òn zwéi éschia òn sibbèr gsit khannòté.

Omma 7.15 vòm 22. Septembèr héibernéntsch kfonnèt én Vardébio. Héiber gladèt d’éschia, griètzt da Sèndég das hättèrnéntsch tréit da fòanèr, òn sibbèr faréisst. Of Spissiò héiber gschpisòt ònnté héibèr kawòt d’Val Vogna. Lèngé abér schéné: d’chiè én d’mattè òn féll Stadla schén phòaltné. Kèks òmma fièré sibbèr gsit z’Riva Valdobbia wòa éndschè Sèndég hät fèr éndsch artòat an paar butèllè wi. Aber sibber noch ni gsit arrivièrt: noch a stònn waeg fòr Lagnò!

Héibèr ni chònnò arrivièrè am Walsertreffen òané trachté. Oftén éschia sinn ni gsit nòmma de tende fèr schlòafè!! Hilde kròa vòr Lagnò tutz gä da gédangè z’néntsch tischò. Héndèr néré gawònò én a schénè mattò tibbèr anziè dé trachté: ésch ni gsit tèll, aber héibèr véll glachet!! Héibèr ni khät d’goldéné happè: schat abèr òftèn éschia héibèr khät da forcht z’sché gschèntè.

Wènn arrivièrébèr z’Lagnò méttè rotankétè, d’jòagsèck òn d’éschia véll litté tin patschò. As mòal ém camping tièbèr channò dé tende fèr schlòafè, tièbernéntsch wäschè òn wédèr méttè trachtè gambèr èssè kròa op Lagnò. Nòa hä gsongèt òn glachèt tièbèr vorwèrtz gòa méttèm fièrtag ém ganzè dorf, wòa fènnébèr allerléit walsra mé: èrriò trachtè.

Da tag druf z’land és wérkléch volltz litté. Om 11.00 tièbèr fénnè d’andrò Gréschònéyéra òn tièber zéèmè tuè d’sfilata. Klar, d’éschia sinn médéntsch: Renzo òn Emil tintsché ziè òn Hilde òn Cristina sinn drobèr gsatzté. Wéwél foto héintschnè gmacht!!

Nòa hä èppés tròngèt òn kässèt mé d’andrò Walsra sibber kannèt ém camping fèr héndèrzié dé tende, héibèr griètzt d’éschia das sintsch kannèt z’Biélò òn sibbèr kannèt gé d’impianti fèr arrivièrè én Staval.

Da Walsertreffen éscht gènn a schénè fièrtag. Timmò fénnè véll litté òn gsé véll trachtè. Nòmma wènn simmò zéèmè hammò vorwèrztròagè d’tradiziòn. Sò timmòsché fénnè vèr tanzò, gschpassò òn pchiènnè nué litté òu d’jòngò tintsch géèrè mettuè.

Viebèr dri jòar fénnébèrnéntsch Z’Trisenberg, ém Lichtenstein!!

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca