Duezòmoeal. 87. fortsetzgòng
Uf òn ab z’land dass nid alz gange em vergäs
Em Iubileumschjohar, ou «Duezòmoal» wélt eppés séege Vò wétte d’greschòneiera sinn mét andacht en de chélche vòn Augschtatal kanget bättò òn wòrt hoalte. Schò frienòr hämmò déewé de gloube bezigòt.
De Walser Kulturzentrum, fer bewise wétte éndsché litte hein uf der religion kät, hät en usstellòng gmacht òn véll fremdé litté hein gschetzt d’schénò déngé woa doa hein gsét.
Em Ougschteland, persòne woa chennen, tien jeza schribe fer zelle wétte òn wie hein d’litté en den oalté zitte gloubt.
Hein éntsch gfregt so hätteber chònnò eppés séege vòn Greschòney òn wier heiberne gschrébet von brucha, gebäte, zeichene, prossenziòne, ex—voto, tschappéle gròse òn lécke òf de wäga òn en de woalda, alz was chan erénnerò
de gloube vòn de Walser.
«Duezòmoal» hätte géere eppés mé vernéeme vòn älle di litté woa chennen méròre dénge verzelle vò was ambelangt de tagtägliché religionsache. Z’ganza geit ni nòmma z’Ougschtal livrò‚ aber blibt ou en éndschem Walser Kulturzentrum z’Greschòney, fer béwise de gròsse gloube woa duezòmoal éscht hie gsid.
Escht rächt dass tiegeber noch emoal dangò de Walser Kulturzentrum fer alz was tueternéntsch gfellég hälfe.
En schéne gruess älle zéeme òn bes z’néscht moal.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca