Wier weré fascht zfrédò wenn tetté allé daré denge, òn wenn niema tettesché nachlesség dré schécke sottégs wéchtégs vermége z’verliere, wenn allé tetté géere greschòneyera òn eischemm blibe, anstatt si verwäschné bletter eneme buech vòn fremdé.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca