Z Wulser Kulturzentrum hät verféllt 25 joar! Hurra! Leider häts eschò verlòret véllé vòn de Litte wò heins ufgleit òn mé guete wélle heimò kolfet òn déen wò tiemò zem gléck hälfe, geit de beschte dang!

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca