Walserblatt n° 2

Én angénéeme bot, de Bollettino Walser Glocken, treit emòm en oue hischer, als guets gsellé, z’Walser Blatt! Äs hät véll déngé z’zelle, Wéll éscht passiert én gwèssé zitt vòn dschim erschine. De [...]

Trompo (XVIII Jh.)

Oalte eifache Instromente far Mosec z’macho; mo häd die Stoahlblettiene zweschon de Getscha zem Schwenge bronged. Vor allem hämmo dermet am Oabe en de Gadma, an de Setza  ufgmacht far z’tanzo. Mo [...]

Miehle-Säck

Desche Säck os Hanf vom Land, gschponne on gwoabne am Ort, hämmo brucht far d’Geärschto on de Rogge zer nechschto Miehle z’troage. Bi der endor engo on Lecko Machenschaft hein’sch 25 bes 30 kg. [...]

Bronza os Lavetzschtei (XIV Jh. – XV Jh.)

Es sin das Bronza wog os ganz friechore Zitte chennte cheäme. Wir dengen an z’XIV Jh.-XV Jh. Mo häd’sche os Lavetzschtei gwonned, (mo seit deäm Schtei ou sotte em Nord-Tirol) D’Schtore tued dra [...]

Vam Weärch vom Puur

Am Morge, we no de Maanod tued schiine, geit de Puur of d Matte far z meeche. Ds Gras esch rifs. Am säggsche tued eär d schiis Wiip os dem teife Schloaf erwegge. D schi tued sehe zääre, tretschot [...]

Duezòmoal – 87. fortsetzòng

Duezòmoeal. 87. fortsetzgòng Uf òn ab z’land dass nid alz gange em vergäs Em Iubileumschjohar, ou «Duezòmoal» wélt eppés séege Vò wétte d’greschòneiera sinn mét andacht en de chélche vòn [...]

Nella pace di Dio – Aurelio Curtaz

Liebe Papa, Déshé letschté manede sind gsid déchtég schwéreé fer déch. Hettémer gwénscht z’chònnò wéder es moal zéeme z’fermés ässe‚ mét wòrscht òn chésch òn es glas wi, wétte heiber déck toat. [...]

Walserblatt n° 3 [sic]

Fer z’erènnrò d’I50 joar vòn Italien, hein éndsché Walser e lècke fiertag gmacht, em oabe vòm 1. ougschte, en der hértò òn em tag wò éscht d’érschtò Chénégé von Italien, Margherita Savoia, am [...]

Walsertum – Notizie dall’ecomuseo

Heiré hännentsch verstärchròt en der sécherheit das z’titscha ésch ni nòmma schénz òn angénems, aber es éscht vor allem de stoarche fade woa tuenentsch ällé verbénde en éndŝcher stòre, en [...]

E per finire… – Walsertreffen z’Lagnò

WALSERTREFFEN Z’LAGNÒ Hir hèiber chònnò göòa am Walsertreffen Z’fuèss! Renzo hät zéèmèglèst 20 litté òn zwéi éschia òn sibbèr gsit khannòté. Omma 7.15 vòm 22. Septembèr héibernéntsch kfonnèt én [...]

page 1 of 2